موسسه اعتباری توسعه

موسسه اعتباری توسعه

 تامین و تجهیز تعدادی از شعب موسسه اعتباری توسعه به :
تجهیزات زیر ساخت و انجام عملیات بستر سازی
سیستم نظارت تصویری
سیستم اعلام سرقت
سیستم اعلام حریق