گروه یاس مُد تجارت

گروه یاس مُد تجارت

تامین و تجهیز گروه هلندینگ یاس مد تجارت به سیستم های :
نظارت تصویری
اعلام سرقت و کنترل تردد
اعلام حریق
راه اندازی ساختار شبکه