بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید

 کنترل ترددبیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تخت جمشید