سیستم های اطفاء حریق


پانل اطفای هوشمند جزییات بیشتر

سیستم اطفاء حریق IG55 جزییات بیشتر

اطفا حریق ECARO-25 جزییات بیشتر


اطفا حریق گازی  جزییات بیشتر

سیستم اطفا حریق CO2 جزییات بیشتر

سیستم اطفا حریق FM200 جزییات بیشتر


اجزای سیستم  اطفا حریق گازی جزییات بیشتر

سیستم اطفا حریق FOAM جزییات بیشتر

اطفا حریق PROINERT 2 جزییات بیشتر


اطفا حریق آبی جزییات بیشتر

راهکارهای اطفا حریق جزییات بیشتر

اطفا حریق WATER MIST جزییات بیشتر


تماس با ما

09198817991