ماژول های CZM

ماژول های CZM
ماژول های CZM

ماژول ورودی CZM آدرس پذیر برای ایجاد ارتباط با تجهیزات متعارف مانند دتکتورهای دودی یا حرارتی، بیم یا اوسید دتکتور به کار می رود. در برخی از پروژها بر اساس نظر طراح/مشاور و در صورت انطباق با استاندارد، می توان از این ماژول به منظور کاهش هزینه استفاده نمود. هر ماژول یک آدرس مستقل در لوپ خواهد داشت و به ازای جریان مصرفی قطعات متصل شده، از ولتاژ لوپ و یا از منبع تغدیه مستقل می توان استفاده نمود. 

توجه:‌ بر اساس قوانین BS-EN 5839 ver.2013 هر ماژول آدرس پذیر برای ارتباط با قطعات متعارف حداکثر یک آدرس روی لوپ تسخیر و حداکثر یک زون متعارف ایجاد می نماید.

در سری محصولات متعارف هوشمند Twinflex روی زون و در سری محصولات آدرس پذیر هوشمند Sita روی لوپ نصب می گردد. 
کلیه ماژول های فایک دارای تاییدیه CPR و LPCB می باشند.

تماس با ما

09198817991