شستی اعلام حریق

شستی اعلام حریق
شستی اعلام حریق

MCP )  Manual Call Point ):
اين شستي ها براي اعلام حريق دستي ساخته شده اند و در دو نوع فشاري معمولي و شيشه
اي مي باشند . در هر دو نوع در حالت عادي کنتاکت شستي باز است ( N.O ) و در حالت
اعلام حريق يک مقاومت سري با شستي که مقدار آن معمولا 270 اهم است در مسير به طور
موازي با مقاومت انتهاي خط قرار مي گيرد و مقدار مقاومت معادل به حدود 380 اهم مي
رسد و جريان افزايش مي يابد و اين از نظر سيستم يعني اعلام حريق . در نوع شيشه اي
شستي تحت فشار قرار دارد و با شکسته شدن شيشه آزا د شده و کنتاکت آن بسته مي شود .

در انواع معمولي بايد شستي را فشار داد تا کنتاکت آن بسته شود . شستي معمولا داراي
سوئيچي براي ري ست ( Reset ) کردن مي باشند تا بعد استفاده از شستي بتوان دوباره
آنرا به حالت عادي برگرددند. محل نصب شستي ها بايد در مسيرهاي خروجي ساختمان و در
دسترس و در معرض ديد باشد تا احيانا اشخاص براي به صدا در آوردن سيستم اعلام خطر به
محل وقوع حريق نزديک نشوند و به سمت خروجي ها بروند . فاصله نصب شستي ها حداکثر 30
متر و ارتفاع نصب 4/1 متر از کف مي باشد . روي شستي ها کلمه Fire نوشته مي شود و به
رنگ قرمز مي باشند .

تماس با ما

09198817991