راهکارهای اطفا حریق

راهکارهای اطفا حریق
راهکارهای اطفا حریق

از گازها مي‌توان جهت اطفای حريق در محيط‌ هايي كه شامل وسايل و تجهيزات گرانبها بوده  و نياز به يك عامل (Agent) غيررساناي الكتريكي وجود دارد؛ استفاده نمود. همچنین در مکان هایی که جهت انجام عمليات اطفای استفاده از آب و فوم غيرممكن مي‌باشد (موجب خسارت زياد مي‌گردند، رساناي الكتريكي بوده و همچنين نياز به پاك كردن محيط بعد از اطفای مي‌باشد)، عاملین اطفای گازی جایگزین مناسبی خواهند بود. 

گازها دارای ذرات بجا مانده و یا حالت روغنی نمی باشد بهمین دلیل هیچگونه تأثیری بر روی تجهیزات و اموال نداشته و پس از انجام عملیات اطفاء نیاز به نظافت ندارند.

سیستم اطفای اتوماتیک گاز شامل یک کپسول یا بانکی از سیلندرها (Bank of containers) می باشند، که توسط Manifold بهم متصل شده اند و بوسیله شبکه ای از لوله ها جهت تخلیه گاز به نازل های نصب شده در محیط مورد نظر، متصل گشته اند.

تماس با ما

09198817991