دتکتور گازی

دتکتور گازی
دتکتور گازی

Gas Detector:

براي تشخيص نشتي گاز و اعلام خطر قبل از به وجود آمدن حريق مخصوصا در محل هاي که از
گازهاي سوختني (قابل اشتعال) ( CNG , LPG ) استفاده مي شود اين دتکتورها مورد
استفاده قرار مي گيرد. مبناي تشخيص برخي از آنها بوي گاز مي باشد و به صورت ديواري
يا سقفي نصب مي شوند. مورد استفاده آن ها در آپارتمان ها ، هتل ها و مراکز صنعتي مي
باشد . برخي از انواع اين دتکتورها قادرند در صورت کشف نشتي گاز به يک شير فرمان
بدهند و مسير گاز را ببندند .

نکته : در دتکتورهاي پيشرفته تر تغييرات چگالي گاز توسط مبدل تبديل به جريان 4 تا
20 ميلي آمپر تبديل شده و با يک کابل سه سيمه براي اندازه گيري و کنترل به پانل
کنترل مرکزي ارسال مي شود.همچنين سيستمهايي با دتکتور و تابلوي مرکزي مخصوص وجود
دارند که ميزان گاز منواکسيدکربن ( CO ) را در محيط تشخيص داده و در صورت کم بودن
غلظت آن يک سيستم تهويه را راه اندازي مي کنند و در صورت زياد بودن غلظت آن در هواي
محيط اعلام خطر مي نمايند مورد استفاده اين دتکتورها در پارکينگ هاي عمومي و در
تونلهاي زيرزميني و محل هايي مي باشد که از سوخت هاي منو اکسيد کربن زا مانند زغال
يا نفت استفاده مي کنند.

تماس با ما

09198817991