دتکتور دود

دتکتور دود
دتکتور دود

Smoke Detector :
اساس کار دتکتورهای دودی اپتیکال بر مبنای پراکندگی نور می باشد. در این دتکتورها از یک منبع نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش (فرستنده) و یک المان حساس نظیر فتوسل یا فتو دیود (گیرنده)استفاده می شود. در شرایط معمولی که دودی وجود ندارد اشعه نوری صادر شده سلول فتوسل نوری نمی رسد اما وقتی که دود وارد محفظه میشود قسمتی از اشعه نوری به سمت گیرنده منعکس میگردد و یک سیگنال متناسب با میزان نور منحرف شده به صورت ولتاژایجاد میشود.

نکاتي که بايد در هنگام استفاده از دتکتورهاي دودي رعايت گردد :
الف : دتکتور دود نبايد در مسير کوران هوا نصب گردد .
ب : براي تعيين محل نصب بايد از استاندارد 5839 BS پيروي کرد .
ج : در محلهايي که در حالت عادي دود و بخار وجود دارد مانند موتور خانه و کنار
بويلر از اين دتکتور استفاده نشود .
نکته : اسپري خاصي وجود دارد که براي تست دتکتورهاي دودي بکار مي رود و با پاشيدن
آن به سمت دتکتور مي توان از عملکرد صحيح آن مطمئن شد.

تماس با ما

09198817991