دتکتور ترکیبی

دتکتور ترکیبی
دتکتور ترکیبی

اين دتکتورها شامل دو طبقه هستند که يکي به عنوان دتکتورحرارتي و ديگري به عنوان
دتکتور دودي عمل مي کند و در محل هاي که هم امکان وجود دود و هم حرارت هست به کار
مي روند. ( مانند اتاق هاي بايگاني و کتابخانه ها

تماس با ما

09198817991