اطفا حریق گازی

اطفا حریق گازی
اطفا حریق گازی

این سیستم از زیر مجموعه هایی مانند FM200، CO2،Inert Gas ، Novec 1230 و سایر سیستم های گازی تشکیل می شود.

 سیستم های اطفا حریق گازی

این سیستم از زیر مجموعه هایی مانند FM200، CO2،Inert Gas ، Novec 1230 و سایر سیستم های گازی تشکیل می شود.
سيستم هاى اطفاء گازى نقش مهمى زمینه ی اطفاى حريق دارند؛ به ويژه در مواردى كه از ساير اطفاء كننده ها ( سيستم هاى اطفا حریق آبى) نمی توان استفاده کرد.
در سا لهاى اخير و پس از ممنوعيت هالون از سال 1997، تلاش هاى بسيارى جهت معرفى و به كارگيرى گازهاى ديگر صورت گرفته است. سازمانهای فعال در زمینه کد گذاری و قانون گذاری سیستم های اطفا حریق مانند ISO و NFPA، سيزده نوع گاز از انواع گازهای بی اثر مانند آرگون و نيتروژن و مخلوط آنها و همچنين هيدروكربن هاى هالوژنه چون NOVEC 1230 و يا FM200 را معرفى نموده است. 

تماس با ما

09198817991