اطفا حریق آبی

اطفا حریق آبی
اطفا حریق آبی

روش های اطفای آبی از متداول ترین راهکارهای مقابله با حریق در مراکز صنعتی و ساختمان ها به شمار می آید. سیستم های اطفای حریق آبی به طورکلی شامل مجموعه کاملی از ادوات از قبیل پمپ های مخصوص اطفای حریق، نازل، اسپرینکلر و تجهیزات نظارتی می باشد و به سه روش / Dry Pipe/Wet Pipe / Deluge System تقسیم می شوند.
شاید بتوان گفت پمپ های آتش نشانی بحرانی ترین بخش تجهیزات آتش نشانی نصب شده در یک مجموعه باشند. پمپ های آتش نشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند. در مواردی که فشار تغذیه آب عمومی برای فعال کردن اسپرینکلرها خیلی کم بوده و یا انشعاب آب عمومی تامین نشود، استفاده از پمپ های آتش نشانی ضروری است.
پمپ آتش نشانی چهار گونه هستند:
1. پمپ های سانتریفیوژ تک طبقه افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump
2. پمپ های عمودی خطی Vertical In-Line Pump
3. پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
4. پمپ های عمودی توربینی Vertical Turbine Pump

ادوات قابل تامین شامل موارد ذیل می شود.
Waterflow Alarm Switch / Water Motor Alarm/ Gate Valve/ Ball Valve/ Deluge Valve/
Pressure Relief Valve / Pressure Reducing Valv/e Sprinkler / Hose reel Cabinet

تماس با ما

09198817991