گواهینامه ها و تاییدیه ها

گواهینامه ها و تاییدیه ها

عضویت در اتحادیه ها و سازمان ها

  • عضو اتحادیه تولید کنندگان و تعمیر کاران الکترونیک والکتروتکنیک

 

  • عضو اتحادیه شبکه های ایمنی و سیستمهای حفاظتی

 

  •  عضویت در اتاق بازرگانی تهران