طراحی ومشاوره سیستم های حفاظتی ،ایمنی و امنیتی
بررسی تئوری و اجزای اصلی سیستم :
بررسی سیستم از لحاظ سازگاری با سایر سیستم ها و انتخاب راه حل نهایی:
مستند سازی و به روز رسانی اطلاعات جمع آوری شده در طول پروژه

تماس با ما

09198817991