سیستم های نوین ارتباطی


سیستم های نوین ارتباطی
سفرهای کاری امروزه امری اجتناب ناپذیر است، ویدئوکنفرانس که دستاورد تکنولوژی امروزیست قادر می باشد میزان مسافرت های کاری را به شدت کاهش دهد . هزینه های سفرهای کاری شامل قیمت بلیط، هزینه هتل و بسیاری هزینه های جانبی است که ویدئوکنفرانس میتواند تمامی این هزینه ها را کاهش دهد و در واقع حکم یک راه کار سرمایه گذاری برای سازمان یا شرکت را داشته باشد . سازمان ها و شرکت هایی که در زمینه های مختلف فعالیت میکنند نیاز دارند که از راه کار ویدئوکنفرانس استفاده نمایند .

تماس با ما

09198817991