سیستم های نوین ارتباطی


سفرهای کاری امروزه امری اجتناب ناپذیر است، ویدئوکنفرانس که دستاورد تکنولوژی امروزیست قادر می باشد میزان مسافرت های کاری را به شدت کاهش دهد . هزینه های سفرهای کاری شامل قیمت بلیط، هزینه هتل و بسیاری هزینه های جانبی است که ویدئوکنفرانس میتواند تمامی این هزینه ها را کاهش دهد و در واقع حکم یک راه کار سرمایه گذاری برای سازمان یا شرکت را داشته باشد . سازمان ها و شرکت هایی که در زمینه های مختلف فعالیت میکنند نیاز دارند که از راه کار ویدئوکنفرانس استفاده نمایند .

تماس با ما

09198817991